Hem

SAVRY - Structured Assessment of Violence Risk in Youth

SAVRY ett beslutsstöd i utredningar gällande risker och behov hos ungdomar med känt antisocialt beteende.

SAVRY är utarbetat av Randy Borum, Patrick Bartel och Adelle Forth (2002). Svensk översättning och fackgranskning har genomförts av Niklas Långström, Centrum för våldsprevention, Karolinska institutet (2004).

SAVRY är ett copyrightat beslutsstöd och den engelska originalversionen är förlagslagd. Den svenska versionen är dock undantagen från denna princip.

Den engelska versionen kan du beställa från förlaget PAR
Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. Ett vanligt misstag är att man endast fokuserar på en eller ett par faktorer som fattigdom, egna övergreppserfarenheter, frånvarande pappor, skolproblem, droger etc istället för att mer systematiskt gå igenom vilka riskfaktorer som driver kriminalitetsutvecklingen hos en enskild ungdom.

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri om hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera ungdomars risk för fortsatt brottslighet.

SAVRY är ett strukturerat beslutsstöd för bedömning av risk/skyddsfaktorer bland ungdomar med känt antisocialt utagerande beteende. Checklistan täcker in potentiella problemområden, brotts- och familjerelaterade, individuella och sociala, som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt kriminellt beteende.

En korrekt genomförd skattning med SAVRY innebär en strukturerad bedömning av ungas risk för återfall i våldsbrott/andra former av allvarlig kriminalitet och ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att förhindra detta