Info in English

Strukturerad risk- och behovsbedömning

Strukturerade risk- och behovsbedömningsinstrument så som EARL V3 och SAVRY är beslutsstöd som är grundar sig på forskningsbaserade riskfaktorer för antisocial utveckling.  

En korrekt genomförd skattning med EARL eller SAVRY innebär en strukturerad bedömning av barn/ungas risk för fortsatt antisocial problematik, våldsbrott och annan allvarlig kriminalitet. Bedömningen ska utgöra ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att minska risken.

En riskbedömning med EARL eller SAVRY syftar till att rätt identifiera risk och utgöra ett underlag att utforma effektiva riskhanteringsstrategier som kan minska risk för en antisocial utveckling. EARL eller SAVRY skall inte användas endast för att identifiera risker.

EARL V3

EARL-V3 är avsedd att användas för barn som är 6–12 år gamla, och som uppvisar ett utagerande aggressivt eller antisocialt beteende.

SAVRY

SAVRY är avsedd att användas för ungdomar som är 12-18 år gamla med våldsamt och/eller annat allvarligt kriminellt eller antisocialt beteende.

Vi har utbildat: