Info in English

Innehåll i EARL-V3

EARL-V3 är ett forskningsbaserat risk- och behovsbedömningsinstrument som är framtaget för att bedöma risk för en antisocial utveckling för barn mellan 6 och 12 år. Riskbedömningen i EARL-V3 används för att identifiera aktuella riskfaktorer och göra en individuell behandlingsplanering.

Forskning har visat att behandling för barn med utagerande aggressivt eller normbrytande beteende är mer effektiv om den riktar in sig på att förändra de forskningsbaserade riskfaktorer som identifierats i varje enskilt fall. EARL-V3 är den tredje uppdaterade upplagan av EARL och publicerades hösten 2021. Manualen består av 21 riskfaktorer och anvisningar för bedömning av varje enskild faktor samt behandlingsrekommendationer.

En riskbedömning med EARL-V3 bygger på information från flera olika källor för att kunna bedöma omfattningen av det antisociala beteendet (information från barnet själv, vårdnadshavarna, dokumentation från exempelvis polis, socialtjänst och hälso/sjukvård). Det är viktigt att tänka på att EARL inte är begränsat till att bedöma risk för en viss typ av antisocialt beteende, såsom våld eller stöld, utan mer generella antisociala beteenden som kan leda till kontakt med rättssystemet.

Riskfaktorer och hinder som ingår i EARL V3

FAMILJEFAKTORER

 • Högriskområde
 • Socioekonomiskt utsatt hushåll
 • Bristande stöd från omgivningen
 • Aktuella stressfaktorer
 • Separation från vårdnadshavare
 • Svårigheter i föräldra-barnrelationen
 • Bristande uppfostringsstil
 • Vårdnadshavares psykiska ohälsa eller missbruk
 • Antisociala värderingar och beteende

BARNFAKTORER

 • Antisocial attityd och tankesätt
 • Antisocialt beteende
 • Bristande känsloigenkänning
 • Bristande självkontroll
 • Trauma
 • Sexuella beteendeproblem
 • Negativa kamratrelationer
 • Bristande skolprestationer
 • Upplevs som osympatisk

HINDER FÖR BEHANDLING

 • Hinder för behandling – Familjen
 • Hinder för behandling – Barnet
 • Hinder för behandling – Samhället

Användning

EARL-V3 EARL syftar till att rätt identifiera risk och utgöra ett underlag att utforma effektiva riskhanteringsstrategier. EARL skall inte användas endast för att identifiera risker. Eftersom EARL är ett riskbedömningsinstrument för barn och deras familjer, uppmanas bedömaren att använda riskbedömningen som ett recept för behandling varje gång en riskbedömning görs. För att använda EARL-V3 krävs utbildning i hur instrumentet skall användas och träning under handleding. Riskbedömning och behandlingsrekommendationer bör utföras av personer som har erfarenhet av att arbeta med barn som visar ett allvarligt utagerande antisocialt beteende.