Info in English

Innehåll i SAVRY

SAVRY består av en manual med 24 riskfaktorer och 6 skyddsfaktorer som forskning har påvisat har betydelse för ungas återfall i allvarlig brottslighet. Manualen innehåller anvisningar för bedömning av varje enskild faktor. SAVRY-nätverket har därutöver utarbetat frågor till ungdom, föräldrar och skola för att fånga upp avsedda risk- och skyddsfaktorer.

En skattning enligt SAVRY baseras på en sammanvägning av information från olika källor så som intervjuer med ungdomen själv, föräldrar, lärare, journaler, utredningar och polisrapporter.

Faktorer som ingår i SAVRY:

HISTORISKA FAKTORER

H1 Tidigare våldsbenägenhet
H2 Tidigare icke-våldsbrottslighet
H3 Tidig debut av aggressivt beteende
H4 Tidigare misslyckanden med övervakning/behandling
H5 Tidigare självdestruktivitet/suicidförsök
H6 Bevittnat våld i hemmet
H7 Offer för övergrepp eller försummelse som barn
H8 Föräldra-/vårdnadshavarkriminalitet
H9 Tidigt avbrott i kontakt med vårdnadshavare
H10 Bristande skolprestationer

SOCIALA/KONTEXTUELLA FAKTORER

K1 Kriminella kamrater
K2 Avvisad av kamrater
K3 Stress och bristande stresshantering
K4 Bristande föräldratillsyn och -stöd
K5 Bristande personligt/socialt stöd
K6 Desorganiserad närmiljö/grannskap

INDIVIDUELLA FAKTORER

I1 Negativ attityd
I2 Impulsivitet/Risktagande
I3 Alkohol-/drogmissbruk
I4 Bristande förmåga hantera vrede och konflikt
I5 Bristande empati/skuldkänslor
I6 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet
I7 Bristande behandlingsföljsamhet
I8 Svagt intresse/motivation för skolarbete

SKYDDSFAKTORER

S1 Prosocialt engagemang
S2 Starkt socialt stöd
S3 Stark anknytning och band till andra
S4 Positiv attityd till behandling och auktoritet
S5 Starkt skolengagemang
S6 Motståndskraftig personlighet

Användning

SAVRY är utformad för att användas av professionella inom verksamheter där man gör bedömningar eller utformar behandlings- eller övervakningsplaner som rör risk för våld/annan allvarlig kriminalitet hos unga med känt antisocialt beteende.

De som arbetar med detta bör naturligtvis vara medvetna om och följa gällande lagar, förordningar, handlingsprogram och professionsetiska normer. I detta ingår förstås att de endast verkar inom områden där de har tillräcklig kompetens. Den som arbetar med SAVRY bör som minimum har sakkunskap (genom rätt utbildning och erfarenhet) i att utföra individbedömningar, om barn och ungdomars utveckling och om våld bland unga. Generellt kan man säga att psykologer, psykiatriker, välutbildade frivårdsinspektörer och socialarbetare har rätt grundutbildning för att kunna kvalificera sig som SAVRY-användare.

Skattningar med SAVRY ska endast göras med utgångspunkt från hela SAVRY manualen, endast av den som har tillräcklig kännedom om ungdomen, familj, nätverk och tidigare insatser samt särskild utbildning och handledning i bedömning och hantering av risk för fortsatt utagerande/allvarlig kriminalitet. Den sammanlagda skattningen i SAVRY är en professionell bedömning grundad på resultatet av en helhetsbedömning av den unge, familjen och dennes sociala situation. Denna bedömning är inte direkt relaterad till ett visst antal riskfaktorer eller poängintervall.

I empiriska studier i allmänhet finner man ett samband mellan antalet riskfaktorer och sannolikheten för framtida våld/annan allvarlig kriminalitet (d.v.s. ju fler riskfaktorer som förekommer hos en individ desto högre är risken för framtida våld/annan allvarlig kriminalitet). Trots detta ska poängen inte i sig vara avgörande för den sammanfattande bedömningen. I den sammanlagda bedömningen ska hänsyn tas till att vissa konstellationer av riskfaktorer är mer oroande än andra. En ungdom som exempelvis har en välfungerande familj och god anpassning i skolan och socialt men som ändå uppvisat ett frekvent och allvarligt våldsbeteende och som specifikt hotar en identifierad individ kan ändå anses ha en medelhög till hög risk.

Följaktligen är strukturerad riskskattning enligt SAVRY till för att underlätta en professionell bedömning baserad på fallspecifika fakta och bästa tillgängliga forskning.