Info in English

EARL V3 – Early Assessment Risk List version 3

EARL V3 är ett strukturerat beslutsstöd för bedömning av riskfaktorer och hiner för behandling för barn mellan 6 och 12 år med aggressivt, antisocialt utagerande beteende. Riskbedömningsinstrumentet identifierar påverkningsbara riskfaktorer hos barnet, i familjen och i omgivningen som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt kriminellt beteende.

Vad är EARL V3?

En strukturerad risk- och behovs bedömning rekommenderas för att identifiera de riskfaktorer som är aktuella i det enskilda fallet och används för effektiv behandlingsplanering med målet att minska risk för antisocial utveckling.

EARL V3 är det enda evidensbaserade riskbedömningsinstrumentet för barn mellan 6 och 12 år där man har utvärderat instrumentets prediktiva validitet, dvs förmåga att identifiera barn med hög risk för en antisocial utveckling. Se länk nedan. 

EARL V3 bör användas av socionomer, psykologer och behandlare som har erfarenhet av att arbeta med barn som har ett utagerande normbrytande beteende. Bedömningen kan integreras med sedvanligt arbete inom socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatri.